Tijela javne vlasti dužna su osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja ( članak 12. važećeg Zakona o pravu na pristup informacijama).

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec građani, predstavnici udruga građana ili zainteresiranih pravnih osoba mogu pratiti rad Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice.

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća, a svoju nazočnost na sjednici mogu prijaviti predajom pisanog zahtjeva osobno ili poštom na adresu: Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40320 Donji Kraljevec ili putem e- maila: opcina@donjikraljevec.hr .

Građani, predstavnici udruga građana ili zainteresiranih pravnih osoba dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije do dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti broj osobne iskaznice, a pravne osobe  dužne su navesti imena i prezimena osoba koje će prisustvovati sjednici, te brojeve njihovih osobnih iskaznica.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati sjednici uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prevelikog interesa, predsjednik Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje sjednici voditi računa o redoslijedu prijave.

O radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice ili pojedini dio sjednica Općinskog vijeća Općine donji Kraljevec kada se raspravlja o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup  sukladno odredbama posebnog zakona.