Dokument: Uputa o načinu komunikacije i izvještavanja između Općine i proračunskih korisnika