Dokument: JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Dokument: ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

(pročišćeni tekst)

Dokument: SAŽETAK ZA JAVNOST

Dokument: IX. IZMJENE I DOPUNE PPUO DONJI KRALJEVEC

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

Dokument: GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA

Dokument: KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Dokument: ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI

Dokument: VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI I GOSPODARENJE OTPADOM

Dokument: UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA