Dokument: Ponovna javna rasprava o prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Dokument: Pročišćeni tekst

Dokument: SAŽETAK ZA JAVNOST

Dokument: IX. IZMJENE I DOPUNE PPUO DONJI KRALJEVEC

Dokument: 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Dokument: 2.1. ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI

Dokument: 2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI I GOSPODARENJE OTPADOM

Dokument: 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Dokument: GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA