Ponovna javna rasprava o prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec