Dokument: Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja područja Veliki Zdenci

Dokument: Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Veliki Zdenci – istok u Donjem Kraljevcu

Dokument: Sažetak za javnost

Dokument: KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Dokument: PLAN PROMETA

PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Dokument: MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE

PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Dokument: MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE

PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Dokument: UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

Dokument: NAČIN I UVJETI GRADNJE

Dokument: UPU PODRUČJA „VELIKI ZDENCI“ - ISTOK U DONJEM KRALJEVCU

ODREDBE

Dokument: UPU PODRUČJA „VELIKI ZDENCI“ - ISTOK U DONJEM KRALJEVCU

OBRAZLOŽENJE