Dokument: 0) POZIV

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika 16 OV

Dokument: 1) Odluka o izmjeni Odluke o načinu sakupljanja komunalnog otpada

Dokument: 1a) Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakuljanja komunalnog otpada na području JLS

Dokument: 1b) Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.01.2024

Dokument: Nove cijene PRE-KOM-a sa primjenom od 01.01.2024

Dokument: 2) Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika

Dokument: 2a) Polugodišnje izvješće načelnika

Dokument: 3) Obračun proračuna 30.06.2023.

Dokument: 3a) BILJEŠKE POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

Dokument: 4) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka JN

Dokument: 5) Odluka o određivanju koeficijenta za izračun visine naknade za korištenje grobnog mjesta

Dokument: 5a) Odluka o određivanju koeficijenta

Dokument: 6) Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim crtićima u 2023.godini - opremanje dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Ftiček Donji Kraljevec"

Dokument: 7) Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Energetska obnova vatrogasnog doma na adresi Cvjetna ulica 5, Hodošan"

Dokument: Dokument: 7) Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Energetska obnova vatrogasnog doma na adresi Sveti Juraj u Trnju 23/a, Sveti juraj u Trnju"

Dokument: 9a) Odluka o prodaji nekretnine k.o. Palinovec

Dokument: 9aa) Procjembeni elaborat

Dokument: 9ab) Izvadak ZK

Dokument: 9ac) Katastarski plan

Dokument: 9ad) Posjedovni list

Dokument: 9b) Odluka o prodaji nekretnine k.o. Donji Kraljevec

Dokument: 9ba) Procjembeni elaborat

Dokument: 9bb) Katastarski plan

Dokument: 9bc) Izvadak BZP