Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/12.)  te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 32. sjednici održanoj 10.04. 2013. godine, donosi STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Meñimurske županije“ br. 6/13.), Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj 03.07.2013. godine donijelo je ODLUKU o izmjeni Statuta Općine D. Kraljevec.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 6/13, 10/13, 2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 24.sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine donijelo je STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec.

Dokument: STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine D. Kraljevec

Odluka donesena na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.04.2020. godine.

Dokument: ODLUKA o izmjeni Statuta Općine D. Kraljevec

Odluka donesena na 3. sjednici Općinskog vijeća održanoj 03.07.2013. godine.