Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/12.) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 32. sjednici održanoj 10.04. 2013. godine, donosi STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/12) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 3. sjednici održanoj 03.07.2013. godine, donosi STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta.              

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 6. sjednici održanoj 08.02.2018. donijelo je STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 10. sjednici održanoj 09.08.2018. donijelo je STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 6/13, 10/13, 2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 24. sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine donijelo je STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 6/13, 10/13, 2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 24. sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine donijelo je STATUT Općine Donji Kraljevec – pročišćeni tekst.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 6/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13, 10/13, 2/18, 5/20), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 31. sjednici održanoj 26.02. 2021. donijelo je STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec.                

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 6/13, 10/13, 2/18, 5/20) Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Donji Kraljevec, na sjednici održanoj dana 25.03.2021. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Donji Kraljevec: STATUT Općine Donji Kraljevec – pročišćeni tekst.       

Dokument: STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Donji Kraljevec, sjednica održana dana 25.03.2021.
PROČIŠĆENI TEKST

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec donesena je na 31. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26.02.2021. godine.

Dokument: STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Odluka donesena na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.04.2020. godine.
PROČIŠĆENI TEKST

Dokument: STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine D. Kraljevec

Odluka donesena na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.04.2020. godine.

Dokument: ODLUKA o izmjeni Statuta Općine D. Kraljevec

Odluka donesena na 3. sjednici Općinskog vijeća održanoj 03.07.2013. godine.