Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.

CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svake 2. srijede)

SMEĐE – Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svake 2.srijede)

ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)

CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) – naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)