Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.

CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)

SMEĐE – Termini sakupljanja biorazgradivog otpada ( svaki 2.utorak)

ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)

CRVENO –Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) – naručuje se na telefon 040 645 535

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA     

*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)