Dokument: IZMJENE I DOPUNE STATUTA CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA

Dokument: Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Donji Kraljevec za 2017. godinu

Dokument: Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kraljevec

Dokument: Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra dr. Rudolfa Steinera