Projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“ koji se financira sredstvima Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020, a u skladu sa sklopljenim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.07.0027. započeo je 6. lipnja 2018. godine i trajat će do 6. veljače 2020. godine. Sukladno sklopljenom ugovoru naručitelju su dodijeljena bespovratna sredstva u 85% iznosa ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Projekt „Ne dvoji nego smeće odvoji“ usmjeren je na osvještavanje građana o održivom gospodarenju otpadom na području gradova Grada Preloga te Općine Dekanovec, Općine Donji Vidovec, Općine Belica, Općine Sveta Marija, Općine Donja Dubrava, Općine Domašinec, Općine Pribislavec, Općine Donji Kraljevec, Općine Goričan, Općine Podturen, Općine Kotoriba te Općine Martijanec.

KORISNIK: Grad Prelog

SUNOSITELJI AKTIVNOSTI: Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Donji Kraljevec, Općina Goričan, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Podturen, Općina Pribislavec i Općina Martijanec

UKUPNU VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.187.807,67 kuna dok je iznos sufinanciranja 1.009.636,50 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Od 6. lipnja 2018. godine do 6. veljače 2020. godine

Svrha projekta i aktivnosti

Svrha projekta je osigurati zajedničko provođenje obrazovno -informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. U sklopu obrazovno-informativnih aktivnosti predviđena je nabava 6 usluga i to; Izrada letka o odvajanju korisnog otpada, Izrada brošure – Vodič o gospodarenju otpadom, Izrada Web stranice o gospodarenju otpadom na području provedbe, Nabava slikovnice i izrada bojanke za djecu o gospodarenju otpadom, Dizajn plakata, zakup medijskog prostora i objava u lokalnim novinama, Izrada letka o odvajanju otpada prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama.

Izrada obrazovno – informativnih aktivnosti obuhvaća:

1. Izradu letka o odvajanju korisnog otpada

2. Izradu brošure – Vodič o gospodarenju otpadom

3. Izradu Web stranice o gospodarenju otpadom na području provedbe

4. Nabavu slikovnice i izradu bojanke za djecu o gospodarenju otpadom

5. Dizajn plakata, zakup medijskog prostora i objavu u lokalnim medijima

6. Izradu letka o odvajanju otpada prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama.

Očekivani rezultati

Realizacija ovog projekta ima pozitivne dugoročne posljedice na ciljane skupine i na širu društvenu zajednicu. Ciljane skupine projekta su djeca vrtićke i školske dobi, mladi, studenti, žene, muškarci, umirovljenici, osobe s invaliditetom, odgojno-obrazovne institucije, domaćinstva, javne ustanove, OCD-i i turisti, ukupno 40.494 stanovnika. Svrha je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, informirati i educirati ih o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, sprječavanju nastanka otpada, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Nedostatak obrazovno -informativnih aktivnosti utječe ne odnos građana prema sustavu gospodarenja otpadom. Javnost prema otpadu ima pretežno negativan stav, što je utvrđeno Strategijom gospodarenja otpada RH iz 2005. godine te isto tako sve društvene skupine u pravilu otpad smatraju kao problem koji treba rješavati netko drugi. Kako bi se još više utjecalo na stavove pojedinih društvenih skupina, potrebno je utjecati na podizanje svijesti o ulozi građana i značaju održivog gospodarenja otpadom. Potrebno je informirati širu javnost o gospodarenju otpadom na način da se doprinese održivom razvoju i to kroz provedbu sustava gospodarenja otpadom koji će kontrolirati nastajanje otpada, smanjiti negativan utjecaj proizvodnje otpada na okoliš, poboljšati učinkovitost resursa, omogućiti pravilno odlaganje, stimulirati investiranje i povećati ekonomske mogućnosti koje nastaju iz otpada što bi se kroz ove obrazovno-informativne materijale realiziralo. Tako će građani kao krajnji korisnici pozitivno utjecati na stanje okoliša tj. na čistoću zraka, vode i zemlje, te na koncentraciju stakleničkih plinova koji utječu na klimatske promjene.

Ključne poruke koje će se njima prenijeti omogućit će raspolaganje pravilnim informacijama o gospodarenju otpadom putem informativnih materijala, te na taj način utjecati na značajne promjene u društvu u postupanju sa otpadom. Pravilnim informiranjem podići će se svijest građana te će se postići društvena i osobna korist od odvajanja otpada/recikliranja tj. osjećaj da se čini nešto dobro za zaštitu okoliša kako za sadašnje tako i za buduće generacije.