Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), članka 46 Statuta Općine Donji Kraljevec, načelnik dana 28.12.2017. donosi  PLAN NABAVE ZA 2018.GODINU