Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 13  sjednici održanoj 18.12.2018. godine

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2018. GODINU

 Javne potrebe u socijalnoj zaštiti, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Donji Kraljevec, jesu pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Javne potrebe u socijalnoj zaštiti Općine Donji Kraljevec utvrđuju se prema prioritetima financiranja koji su pokazani u slijedećoj tablici:

PLAN

IZMJENE

Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama

100.000,00

80.000,00

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

15.000,00

20.000,00

Jednokratne socijalne pomoći

20.000,00

25.000,00

PRVI KORAK – asistent u nastavi

30.000,00

10.000,00

Sufinanciranje cijene prijevoza

15.000,00

10.470,00

Bibliobus

5.000,00

4.500,00

Dar roditeljima za rođenje djeteta

30.000,00

23.000,00

Sufinanciranje ekonomske cijene vrtića

920.000,00

850.000,00

Sufinanciranje vanjskih dječjih vrtića

200.000,00

280.000,00

SVEUKUPNO

1.335.000,00

1.302.970,00

 

Ukupno je za financiranje javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Donji Kraljevec za 2018. Godinu potrebno osigurati iznos od 1.302.970,00  kuna. Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj zaštiti iz ovog programa osiguravaju se u Proračunu Općine Donji Kraljevec.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Klasa: 400-08/17-01/16
Ur.broj: 2109-06-17-07
Donji Kraljevec,  18.12.2018.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Zoran Strahija